16 พย. 2562 เวลา น..

login
สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่จำกัด

ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail