30 ตค. 2563 เวลา น..

login
ขยายระยะเวลาการให้กู้รวมหนี้ สำหรับสมาชิกกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถ่ิ่น และกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อดำรงชีพในสถานการณ์ Covid-19 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563