23 กพ. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 10.00 น. (สมาชิกที่มาหลังจากเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับค่าอาหาร) ให้แสดงบัตรประจ

thumbnail