16 ธค. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561

ให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ติดต่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด หรือผ่านทางผู้แทนสมาชิกประจำหน่วย หรือผ่านทาง  ผู้ประสานงานกลุ่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สมาชิกรายใดที่ไม่มารับทุนภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสมาชิกรายนั้นสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 โดยสิ้นเชิง

thumbnail