16 ธค. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

ขยายระยะเวลาให้กู้สามัญกรณีพิเศษฯ ประเภทลดหนี้สถาบันการเงินอื่นของสมาชิกกลุ่มข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ได้เปิดให้บริการกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ ประเภทลดหนี้สถาบันการเงินอื่นของสมาชิกกลุ่มข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นั้น

                        ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้กู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ ประเภทลดหนี้สถาบันการเงินอื่นของสมาชิกกลุ่มข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้กู้เดิม เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ใช้บริการกันอย่างทั่วถึง และให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกอย่างที่สุด

thumbnail