25 พค. 2567 เวลา น..

X-Close
ข้อแนะนำการสมัครสมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด
วิธีสมัคร
1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด (สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ หน้า DOWLOAD)
2. แนบเอกสารดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ( อย่างละ 1 ชุด )
- สำเนาทะเบียนบ้าน ( จำนวน 1 ชุด ) 
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (บัญชีเงินเดือน) หน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและ เลขที่บัญชี ( จำนวน 1 ชุด ) 

3. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
4. ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือน
5. ส่งใบสมัครและเอกสารแนบ ได้ที่ผู้แทนสมาชิกประจำหน่วย หรือสำนักงานสหกรณ์ฯ
คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(2) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการก่อนปฏิรูประบบราชการ
(3) เป็นข้าราชการครู พนักงานครู หรือเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานการศึกษาส่วนท้องถิ่น
(4) เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

                   สมาชิกสหกรณ์อื่นสามารถโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ได้โดยโอนหุ้น หนี้สิน ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(1) กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด
(2) แจ้งความประสงค์โอนเข้ามา โดยทำเป็นหนังสือระบุความจำเป็น จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว หนี้สินที่คงค้าง ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่โอน
(3) การนับระยะเวลาของการเป็นสมาชิกนับต่อจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่โอนมา
คุณสมบัติ
(1) ย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่