23 กพ. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

บริการสินเชื่อ
2. การให้บริการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ มีเงินกู้ 3 ประเภท ดังนี้
2.1 เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต ประกอบด้วย
2.1.1 ประกาศเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต
2.1.2 ตารางแสดงเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต
2.2 เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อทัศนศึกษา ประกอบด้วย
2.2.1 ประกาศเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญกรณีพิเศษเพื่อทัศนศึกษา
2.2.2 ตารางแสดงเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อทัศนศึกษา
2.3 เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ กบข. ประกอบด้วย
2.3.1 ประกาศเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญกรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ กบข.
2.3.2 ตารางการส่งชำระหนี้เงินกู้เพื่อชำระหนี้ กบข.