25 มิย. 2567 เวลา น..

X-Close
บริการสินเชื่อ
2. การให้บริการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ มีเงินกู้ 4 ประเภท ดังนี้
2.1 เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต
2.1.1 ประกาศเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต พ.ศ.2559
2.1.2 ตารางแสดงเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต
2.2 เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ ประเภทสินเชื่อสวัสดิการเพื่อสมาชิก
2.2.1 ประกาศฯ เกณฑ์การใหงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ ประเภทสินเชื่อสวัสดิการเพื่อสมาชิก
2.3 เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ ประเภทลดหนี้สถาบันการเงินอื่นของสมาชิกกลุ่นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3.1 ประกาศฯ เกณฑ์การให้กู้เงินสามัญกรณีพิเศษเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ และตารางแสดงเงื่อนไขการให้เงินกู้ ประเภทลดหนี้สถาบันการเงินอื่นของสมาชิกกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อทัศนศึกษา
2.4.1 ประกาศฯ เกณฑ์การให้กู้เงินสามัญกรณีพิเศษเพื่อทัศนศึกษา
2.4.2 ตารางแสดงเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อทัศนศึกษา
3. เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 60,000 บาท ส่งชำระ 10 งวด