25 มิย. 2567 เวลา น..

X-Close
รู้จักองค์กร

 

 

     การก่อตั้งสหกรณ์ฯ เริ่มระดมความคิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2518โดยคณะผู้บริหารการศึกษาในสมัยนั้นประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ ผู้บริหารกรมอาชีวศึกษา(วิทยาลัยต่างๆ) ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้แก่ ครู - อาจารย ์และ ลูกจ้างในสังกัดในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึ้นอีก1 แห่ง
                          
     เพื่อรับรองการ ขยายอัตรากำลัง ครู–อาจารย์ และ ลูกจ้างซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ในที่สุดจึงมีมติเห็นชอบและสนับสนุนให้ดำเนินการศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในปี พ.ศ.2519 คณะทำงานได้ศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร ประกอบต่างๆส่งให้นายทะเบียน

     สหกรณ์ตามมติที่ประชุมใหญ่ของผู้เข้าชื่อ จดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2พฤศจิกายน 2520 และได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่จำกัด เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2520 ที่ตั้งสำนักงานอยู่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ศาลากลางจังหวัด (ตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)
                          
     โดยมี นายเสนาะ พ่วงภิญโญ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้เชิญชวนให้ครู–อาจารย์ และลูกจ้างสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ มีสมาชิก จำนวนประมาณ150คน มีทุนดำเนินการประมาณ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)คณะกรรมการดำเนินการทุกชุด ได้พัฒนาการดำเนินงาน มาตามลำดับ ทำให้สหกรณ์มี ความเจริญเติบโต มีความมั่นคงจนกระทั่งปีพ.ศ.2539


     คณะกรรมการดำเนินการมีมติ ให้จัดสรร เงินกำไรสุทธิเป็นทุนสะสมไว้เพื่อจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานสะสมอย่างต่อเนื่อง ทุกปี คณะกรรมการจึงได้จัดซื้อที่ดินเมื่อปี พ.ศ.2548 จำนวน1แปลง ราคา 2,700,000 บาท ต่อมาได้เริ่มดำเนินการ  ก่อสร้างอาคารสำนักงานเมื่อ เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2549 ลักษณะ อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างรั้วถนนและพื้น ค.ส.ล. รอบบริเวณอาคาร และครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,000,000 บาท

 

 

 

 " สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์มั่นคง ยั่งยืน "

 

 

 

"สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด เป็นองค์กรทางการเงิน
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกและช่วยเหลือสังคม"

 

 

 

พันธกิจที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน

พันธกิจที่ 2 ดำเนินการสหกรณ์โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่สหกรณ์ที่มั่นคง ยึดหลักความพอเพียง สู่ความยั่งยืน

พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์  พัฒนาคุณภาพชีวิต ของมวลสมาชิกและช่วยเหลือสังคม

 

   

 

 มั่นคง โปร่งใส ฉับไว เต็มใจให้บริการ

 

    

 

ชื่อ          สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด Chiang Mai  Educational  Ministry Officials  Saving  and Credit  Cooperative Ltd.

ชื่อย่อ      สอ.ศธ.ชม

ประเภท    สหกรณ์ออมทรัพย์

ที่ตั้ง         36/2  ซอย 28  ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   50300

โทรศัพท์  (053) 122819 – 21    

โทรสาร    (053) 122733