25 พค. 2567 เวลา น..

X-Close
ตารางแสดงเงื่อนไขของเงินฝากแต่ละประเภท
ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ออมทรัพย์พิเศษเพื่อดำรงชีพ ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ทวีทรัพย์
1. เปิดบัญชีครั้งแรก(ไม่เกิน 50,000 บาท/คน) ไม่ต่ำกว่า 100 บาท ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท - ค้ำประกันเงินกู้ตามเกณฑ์เงินกู้
- ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน (หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน)
สามัญ ขั้นต่ำ 200 บ. ไม่เกิน 25,000 บาท
สมทบ ขั้นต่ำ 100 บ. ไม่เกิน 12,000 บ.
ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
2. จำนวนเงินฝากสูงสุด ไม่จำกัด ไม่จำกัด - ตามเกณฑ์เงินกู้
- ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
ไม่เกิน 600,000 บาท(หากมีจำนวนเงินฝากในบัญชีเกิน 600,000 บาท ต้องถอนตามเงื่อนไข หรืองดฝากเพิ่มรายเดือน) ไม่เกิน 12,000 บาท ต่อเดือน
3. ระยะเวลาการฝาก ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด (1) 24 เดือน
(2) 36 เดือน
4. การฝากเพิ่ม ไม่เกิน 50,000 บาท/คน/เดือน ไม่เกิน 50,000 บาท/คน/เดือน ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน ฝากเท่ากันทุกเดือน(เปลี่ยนแปลงการฝาก (เพิ่ม/ลด) ได้ปีละ 1 ครั้ง) ฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละครั้ง
5. อัตราดอกเบี้ย (ปรับขึ้นลงตามมติ) 2.00% ต่อปี 2.95 % ต่อปี (เกิน 5 แสน = 2.85% ต่อปี) ตามประกาศ 1 เม.ย 64 3.85% ต่อปี 3.95% ต่อปี 3.80% (24 เดือน)
4.00% (36 เดือน)
6. การคำนวณดอกเบี้ย ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ตามวันที่ฝากเงิน
7. การโอนดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน (มิ.ย, ธ.ค) ทุก 3 เดือน (มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) ทุก 3 เดือน (มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) ทุก 6 เดือน (มิ.ย, ธ.ค) เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา
8. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
9. การถอน ทุกวันทำการ ถอนได้เดือนละครั้งหากมีครั้งต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 1% ของยอดถอน
การถอน
- กรณีใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ ถอนได้เมื่อมีหนี้ลดลง คำนวณตามเกณฑ์ค่าหุ้นและเงินฝากของเงินกู้แต่ละประเภท
- 3 เดือน/ครั้ง และต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
การถอน
- 6 เดือน/ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 50% ของเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชี
การงดออม และปิดบัญชี
- เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี และไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์
เมื่อครบกำหนด(ถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์)
ตารางแสดงเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบเพิ่มพูนทรัพย์
เพิ่มพูนทรัพย์ 3 ปี เพิ่มพูนทรัพย์ 5 ปี เพิ่มพูนทรัพย์ 6 ปี
1. เปิดบัญชี ครั้งแรก ไม่ตำกว่า50,000.- บาท ไม่ต่ำกว่า50,000.- บาท ไม่ต่ำกว่า100,000.- บาท
2. จำนวนเงินฝากสูงสุด ไม่จำกัดยกเว้น สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท ไม่จำกัดยกเว้น สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท ไม่จำกัดยกเว้น สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท
3. ระยะเวลาการฝาก 3 ปี 5 ปี 6 ปี
4. การฝากเพิ่ม ขั้นต่ำ 10,000.- บาทงดรับฝากตั้งแต่เดือนที่ 19 เป็นต้นไป ขั้นต่ำ 10,000.- บาทงดรับฝากตั้งแต่เดือนที่ 19 เป็นต้นไป ขั้นต่ำ 50,000.- บาท
5. อัตราดอกเบี้ย(ปรับตามมติคณะกรรมการดำเนินการ) 4.25 % ต่อปี(คงที่) ปีที่ 1 4.30% ต่อปี
ปีที่ 2 4.40% ต่อปี
ปีที่ 3 4.50% ต่อปี
ปีที่ 4 4.60% ต่อปี
ปีที่ 5 4.80% ต่อปี
ปีที่ 1 4.50% ต่อปี
ปีที่ 2 4.60% ต่อปี
ปีที่ 3 4.70% ต่อปี
ปีที่ 4 4.80% ต่อปี
ปีที่ 5 4.90% ต่อปี
ปีที่ 6 5.00% ต่อปี
6. การคำนวณดอกเบี้ย ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน
7. การโอนดอกเบี้ย ทุกไตรมาสโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) ทุกไตรมาสโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่31 ธันวาคม ของทุกปีโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
8. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ไม่มี ไม่มี ไม่มี
9. การถอน เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์) เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์) เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์)
10. เงื่อนไขอื่น ไม่มี ไม่มี เมื่อครบกำหนด 6 ปี สามารถเปิดบัญชีต่อไปได้โดยให้ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 บาท ต่อปีจนกว่าจะปิดบัญชี

หมายเหตุ : สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการฝากบัญชีเพิ่มพูนทรัพย์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (คลิก)