23 กพ. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

ตารางแสดงเงื่อนไขของเงินฝากแต่ละประเภท
ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ออมทรัพย์พิเศษ2 ฝากประจำ ทวีทรัพย์
1. เปิดบัญชี ครั้งแรก ไม่ตำกว่า100 บาท ไม่ตำกว่า1,000 บาท - ค้ำประกันเงินกู้ตามเกณฑ์เงินกู้
- ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
(หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน)
ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ไม่ต่ำกว่า1,000 บาท ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
2. จำนวนเงินฝากสูงสุด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่เกิน 600,000 บาท(เงินฝากเกินหกแสนบาทย้ายไปบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 2) ไม่จำกัด ไม่เกิน 12,000 บาทต่อเดือน
3. ระยะเวลาการฝาก ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด 12 เดือน (1) 24 เดือน
(2) 36 เดือน
(3) 48 เดือน
4. การฝากเพิ่ม ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่ต่ำกว่า600,000 บาท ฝากเท่ากันทุกเดือน(เพิ่มยอดเงินฝากได้ปีละ 1 ครั้ง) ไม่จำกัด ฝากเท่ากันทุกเดือนเดือนละครั้ง
5. อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี(ปรับขึ้นลงตามมติ) 3.75 % ต่อปี(ปรับขึ้นลงตามมติ) 4.00% ต่อปี(ปรับขึ้นลงตามมติ) 4.25% ต่อปี(ปรับขึ้นลงตามมติ) 4.50% ต่อปี 4.25% (24 เดือน)
4.50% (36 เดือน)
4.75% (48 เดือน)
(ปรับขึ้นลงตามมติ)
6. การคำนวณดอกเบี้ย ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ครบตามระยะเวลา ตามวันที่ฝากเงิน
7. การโอนดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน(มิ.ย, ธ.ค) ทุก 3 เดือน(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) ทุก 3 เดือน(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) ทุก 6 เดือน(มิ.ย, ธ.ค) มีระยะเวลาโอนให้ตามกำหนด เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา
8. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 15% ของดอกเบี้ย ที่ได้รับ ไม่มี
9. การถอน ทุกวันทำการ ถอนได้เดือนละครั้งหากมีครั้งต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่าย1%ของยอดถอน 3 เดือน/ครั้ง(ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า600,000 บาท) 6 เดือน/ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน50% ของเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชี เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนไม่ได้ดอกเบี้ย) เมื่อครบกำหนด(ถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์)
ตารางแสดงเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบเพิ่มพูนทรัพย์
เพิ่มพูนทรัพย์ 3 ปี เพิ่มพูนทรัพย์ 5 ปี เพิ่มพูนทรัพย์ 6 ปี
1. เปิดบัญชี ครั้งแรก ไม่ตำกว่า50,000.- บาท ไม่ต่ำกว่า50,000.- บาท ไม่ต่ำกว่า100,000.- บาท
2. จำนวนเงินฝากสูงสุด ไม่จำกัดยกเว้น สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท ไม่จำกัดยกเว้น สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท ไม่จำกัดยกเว้น สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท
3. ระยะเวลาการฝาก 3 ปี 5 ปี 6 ปี
4. การฝากเพิ่ม ขั้นต่ำ 10,000.- บาทงดรับฝากตั้งแต่เดือนที่ 19 เป็นต้นไป ขั้นต่ำ 10,000.- บาทงดรับฝากตั้งแต่เดือนที่ 19 เป็นต้นไป ขั้นต่ำ 50,000.- บาท
5. อัตราดอกเบี้ย(ปรับตามมติคณะกรรมการดำเนินการ) 4.25 % ต่อปี(คงที่) ปีที่ 1 4.30% ต่อปี
ปีที่ 2 4.40% ต่อปี
ปีที่ 3 4.50% ต่อปี
ปีที่ 4 4.60% ต่อปี
ปีที่ 5 4.80% ต่อปี
ปีที่ 1 4.50% ต่อปี
ปีที่ 2 4.60% ต่อปี
ปีที่ 3 4.70% ต่อปี
ปีที่ 4 4.80% ต่อปี
ปีที่ 5 4.90% ต่อปี
ปีที่ 6 5.00% ต่อปี
6. การคำนวณดอกเบี้ย ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน
7. การโอนดอกเบี้ย ทุกไตรมาสโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) ทุกไตรมาสโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่31 ธันวาคม ของทุกปีโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
8. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ไม่มี ไม่มี ไม่มี
9. การถอน เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์) เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์) เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์)
10. เงื่อนไขอื่น ไม่มี ไม่มี เมื่อครบกำหนด 6 ปี สามารถเปิดบัญชีต่อไปได้โดยให้ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 บาท ต่อปีจนกว่าจะปิดบัญชี

หมายเหตุ : สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการฝากบัญชีเพิ่มพูนทรัพย์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (คลิก)