19 ตค. 2562 เวลา น..

login
ตารางแสดงเงื่อนไขของเงินฝากแต่ละประเภท
ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูนทรัพย์ 3 ปี ออมทรัพย์พิเศษ เพื่อดำรงชีพ ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ฝากประจำ ทวีทรัพย์
1.เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 100 บาท ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่ต่ำกว่า50,000 บาท - ค้ำประกันเงินกู้ตามเกณฑ์เงินกู้
- ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน (หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน)
สามัญ ขั้นต่ำ 200 บ. ไม่เกิน 50%ของเงินเดือน
สมทบ ขั้นต่ำ 100 บ. ไม่เกิน 12,000 บ.
ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
2.จำนวนเงินฝากสูงสุด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ยกเว้น
สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท
- ตามเกณฑ์เงินกู้
- ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
ไม่เกิน 600,000 บาท
(เงินฝากเกินหกแสนบาทย้ายไปฝากที่บัญชีออมทรัพย์พิเศษ หรือเพิ่มพูนทรัพย์ 3 ปี
ไม่จำกัด ไม่เกิน 12,000 บาท ต่อเดือน
3.ระยะเวลาการฝาก ไม่จำกัด ไม่จำกัด 3 ปี ไม่จำกัด ไม่จำกัด 12 เดือน (1) 24 เดือน
(2) 36 เดือน
4.การฝากเพิ่ม
(ไม่เกิน 500,000 บาท/คน/เดือน)
ไม่จำกัด ไม่จำกัด ขั้นต่ำ 10,000 บาท งดรับฝากตั้งแต่เดือนที่ 19 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน ฝากเท่ากันทุกเดือน
(เพิ่มยอดเงินฝากได้ปีละ 1 ครั้ง)
ไม่จำกัด ฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละครั้ง
5.อัตราดอกเบี้ย
(ปรับขึ้นลงตามมติ)
2.00% ต่อปี 3.75 % ต่อปี 4.25% ต่อปี 4.00% ต่อปี 4.25% ต่อปี 4.50% ต่อปี 4.25% (24 เดือน)
4.50% (36 เดือน)
6.การคำนวณดอกเบี้ย ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ครบตามระยะเวลา ตามวันที่ฝากเงิน
7.การโอนดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน
(มิ.ย, ธ.ค)
ทุก 3 เดือน
(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค)
ทุก 3 เดือน
(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค)
ทุก 3 เดือน
(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค)
ทุก 6 เดือน
(มิ.ย, ธ.ค)
มีระยะเวลา โอนให้ตามกำหนด เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา
8.ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ ไม่มี
9.การถอน ทุกวันทำการ ถอนได้เดือนละครั้งหากมีครั้งต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 1% ของยอดถอน เมื่อครบกำหนด
(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์)
การถอน
- กรณีใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ ถอนได้เมื่อมีหนี้ลดลงคำนวณตามเกณฑ์ค่าหุ้นและเงินฝากของเงินกู้แต่ละประเภท
- 3 เดือน/ครั้ง และต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
การถอน
6 เดือน/ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน50% ของเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชี
การงดออมและปิดบัญชี
เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี และไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์
เมื่อครบกำหนด
เมื่อครบกำหนด
(ถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์)
ตารางแสดงเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบเพิ่มพูนทรัพย์
เพิ่มพูนทรัพย์ 3 ปี เพิ่มพูนทรัพย์ 5 ปี เพิ่มพูนทรัพย์ 6 ปี
1. เปิดบัญชี ครั้งแรก ไม่ตำกว่า50,000.- บาท ไม่ต่ำกว่า50,000.- บาท ไม่ต่ำกว่า100,000.- บาท
2. จำนวนเงินฝากสูงสุด ไม่จำกัดยกเว้น สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท ไม่จำกัดยกเว้น สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท ไม่จำกัดยกเว้น สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปฝากได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท
3. ระยะเวลาการฝาก 3 ปี 5 ปี 6 ปี
4. การฝากเพิ่ม ขั้นต่ำ 10,000.- บาทงดรับฝากตั้งแต่เดือนที่ 19 เป็นต้นไป ขั้นต่ำ 10,000.- บาทงดรับฝากตั้งแต่เดือนที่ 19 เป็นต้นไป ขั้นต่ำ 50,000.- บาท
5. อัตราดอกเบี้ย(ปรับตามมติคณะกรรมการดำเนินการ) 4.25 % ต่อปี(คงที่) ปีที่ 1 4.30% ต่อปี
ปีที่ 2 4.40% ต่อปี
ปีที่ 3 4.50% ต่อปี
ปีที่ 4 4.60% ต่อปี
ปีที่ 5 4.80% ต่อปี
ปีที่ 1 4.50% ต่อปี
ปีที่ 2 4.60% ต่อปี
ปีที่ 3 4.70% ต่อปี
ปีที่ 4 4.80% ต่อปี
ปีที่ 5 4.90% ต่อปี
ปีที่ 6 5.00% ต่อปี
6. การคำนวณดอกเบี้ย ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน ตามจำนวนวัน
7. การโอนดอกเบี้ย ทุกไตรมาสโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) ทุกไตรมาสโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์(มี.ค, มิ.ย, ก.ย, ธ.ค) จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่31 ธันวาคม ของทุกปีโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
8. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ไม่มี ไม่มี ไม่มี
9. การถอน เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์) เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์) เมื่อครบกำหนด(หากถอนก่อนต้องปิดบัญชีและได้ดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์)
10. เงื่อนไขอื่น ไม่มี ไม่มี เมื่อครบกำหนด 6 ปี สามารถเปิดบัญชีต่อไปได้โดยให้ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 บาท ต่อปีจนกว่าจะปิดบัญชี

หมายเหตุ : สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการฝากบัญชีเพิ่มพูนทรัพย์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (คลิก)