03 มิย. 2563 เวลา น..

login
พิธีถวายผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลแม่วาง

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้

และสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการมอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลแม่วางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลและอภิบาลรักษาท่านและครอบครัว

จงประสบศุภสิริสวัสดิ์พิพัฒมงคลสมบูรณ์ พูลผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail