30 ตค. 2563 เวลา น..

login
ประชุมผู้ประสานงานกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด

จัดประชุมผู้ประสานงานกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 20  กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail