25 มิย. 2567 เวลา น..

X-Close
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และ

การประชุมกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ (สส.ชสน.)

เมื่อวันที่  17 - 18 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ขอขอบคุณ ท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์" 

และขอขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผูู้ควบคุมภายใน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ของสหกรณ์เครือข่ายภาคเหนือ ทั้ง 6 สหกรณ์ฯ ที่ทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ได้แก่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด 

 

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail