23 กพ. 2567 เวลา น..

X-Close
วางพวงมาลาสักการะ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 

ประธานกรรมการ นางนิตยา บุญเป็ง นำทีม ผู้จัดการ นางสายสุดา ชลอม และ รองผู้จัดการ นางกิ่งดาว ตันติเสนีย์พงศ์

เข้าวางพวงมาลาสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

thumbnail