03 มิย. 2563 เวลา น..

login
กำหนดวงเงินฝากของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

กำหนดวงเงินสูงสุดของการรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. สมาชิกสามารถฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ ที่มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75 บาทต่อปี ได้ไม่เกิน 500,000 บาท

2. สมาชิกที่ยังมียอดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่ถึง 500,000 บาท สามารถฝากเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท ต่อคนต่อเดือน และให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 3.75 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขเดิม

3. สมาชิกที่มียอดเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเกิน 500,000 บาท แล้ว ไม่สามารถฝากเพิ่มได้ แต่สามารถคงสภาพบัญชีนั้นไว้ได้ต่อโดยให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 3.75 บาท ต่อปี

4.  สมาชิกที่มียอดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกิน 500,000 บาท แล้ว มีความประสงค์จะฝาก เงินเพิ่ม ให้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้อีกหนึ่งเล่ม และให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 3.15 บาทต่อปี โดยให้ใช้เงื่อนไขเดิม คือ สามารถฝากเพิ่มได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อเดือน และไม่จำกัดวงเงินสูงสุดของเงินฝากเล่มนี้       

                        ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2563  เป็นต้นไป

thumbnail