03 มิย. 2563 เวลา น..

login
เปิดให้กู้รวมหนี้สำหรับสมาชิกกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น เร่ิม 1 พ.ค - 31 ก.ค 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดกู้รวมหนี้สำหรับสมาชิกกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกมีเงินเดือนคงเหลือเพ่ิมมากขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 อ่านรายละเอียดได้เอกสารแนบ และดาวโหลดคำขอกู้ได้ที่หน้า ดาวโหลด

thumbnail