07 สค. 2563 เวลา น..

login
เปิดให้กู้โครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพของสมาชิกในสถานการณ์ COVID - 19 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.20 บาทต่อปี

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดกู้โครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพของสมาชิกในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกมีสภาพคล่องทางการเงินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในอัตราร้อยละ 2.20 บาทต่อปี วงเงินกู้ไม่เกินคนละ 50,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด อ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ และดาวโหลดคำขอกู้ได้ที่หน้าดาวโหลด

thumbnail