30 ตค. 2563 เวลา น..

login
ประกาศการจัดสรรจำนวนทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2563

-  ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะให้ในปีการศึกษา 2563  มีมูลค่าทุนละ 1,500 บาท จำนวน 216 ทุน รวมจำนวนเงิน 324,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

-  การพิจารณาจัดสรรจำนวนทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ได้พิจารณาตามอัตราส่วนของจำนวนบุตรของสมาชิกสามัญที่มีสิทธิได้รับทุนฯ ที่อยู่ในเขตสหกรณ์ฯ นั้น ๆ และพิจารณาตามอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกสามัญของแต่ละหน่วย ประกอบกัน และจัดสรรจำนวนทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ในแต่ละหน่วยงาน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

-  สหกรณ์ฯ จะแจ้งการจัดสรรจำนวนทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 ให้ผู้แทนสมาชิกประจำหน่วย หรือผู้ประสานงานกลุ่มฯ หรือทางหน่วยงานได้รับทราบ และให้ทางหน่วยงานคัดเลือกสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรภายในหน่วยงานของตนเองตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร และให้สมาชิกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งแบบขอรับทุนฯ มายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

-  สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ และมอบทุนฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรโดยตรง

-  สมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ ที่มีบุตรเกิน 1 คน จะขอรับทุนได้เพียง 1 คนเท่านั้น

-  กรณีสมาชิกสามัญที่มีบุตรเกิน 1 คน และมีคู่สมรสเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ สามารถยื่นแบบขอรับทุนบุตรได้คนละ 1 ทุน (บุตรไม่ซ้ำคน) ทั้งนี้ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสิน

-  สมาชิกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาบุตร หากไม่ส่งแบบขอรับทุนฯ ภายในวันที่  15 สิงหาคม 2563  ถือว่าสละสิทธิ

thumbnail