14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
ขยายวงเงินกู้รวมทุกประเภทของสหกรณ์

ขยายวงเงินกู้รวมทุกประเภทของสหกรณ์ 

-  สมาชิกกลุ่มข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถกู้รวมทุกประเภทได้ไม่เกิน 4,000,000 บาท

- สมาชิกกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น สามารถกู้รวมทุกประเภทเงินกู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท

thumbnail