14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
ปรับเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก เร่ิม 1 ก.ย 2564 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อสมาชิก (สคก.) จากวงเงินกู้เดิมไม่เกิน 200,000 บาท เพิ่มวงเงินกู้เป็นไม่เกิน 300,000 บาท และปรับหลักเกณฑ์อายุการเป็นสมาชิก สคก. จากเดิมต้องเป็นสมาชิก สคก. 2 ปี ขึ้นไป เปลี่ยนเป็น ต้องเป็นสมาชิก สคก. 1 ปีขึ้นไป

thumbnail