14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อรวมหนี้ฯ สำหรับข้าราชการครู เร่ิม 1 ก.ย 2564 ถึง 31 ต.ค 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์การให้กู้รวมหนี้สำหรับข้าราชการครู โดยปรับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ลดลง รายละเอียดตามประกาศแนบนี้ 

thumbnail