14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบกำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยให้เงินกู้วงเงินไม่เกิน 12,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีผู้ค้ำประกัน ส่งชำระงวดละ 1,000 บาท (งดส่งในงวดแรก) รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ฯ 

thumbnail