23 กพ. 2563 เวลา น..

login
งดรับสมัครสมาชิกในเดือนธันวาคม 2561

เพื่อให้การเตรียมข้อมูลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 31 ต.ค 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้งดรับสมัครสมาชิกทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2561 ดังนั้นผู้ที่ยื่นใบสมัครสมาชิกหลังวันที่ 5 พ.ย. 2561 คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกให้ในเดือนมกราคม 2562

thumbnail