13 กค. 2563 เวลา น..

login
ลดจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชี และฝากเพ่ิม จาก 300,000 บาท เป็น 100,000 บาท /คน/เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป