13 กค. 2563 เวลา น..

login
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 จำนวน 200 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 สหกรณ์ฯ จะดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน 2562 โดยสมาชิกกลุ่มโรงเรียนทั้ง 15 เขตสหกรณ์ จะมอบให้ผู้แทนสมาชิกประจำหน่วยเป็นผู้รับมอบและนำไปมอบให้แก่สมาชิกในหน่วยของตนเอง และสมาชิกกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษาบุตรให้แก่สมาชิกผู้ที่ได้รับทุนโดยตรง

thumbnail