27 มิย. 2562 เวลา น..

login

สส.ชสอ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

รับสมัครสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 57 ปี (เกิด พ.ศ.2504 และ 2505 เป็นต้นไป) ค่าใช้จ่าย 4,840 บาท

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

(1) ใบสมัครของสมาคมฯ

(2) ใบรับรองแพทย์ ร.พ.ของรัฐ อายุไม่เกิน 30 วัน

(3) สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ที่ระบุให็เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์

(4) สำเนาทะเบียนสมรส, ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)