03 มิย. 2566 เวลา น..

X-Close

สส.ชสอ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

รับสมัครสมาชิกที่มี อายุไม่เกิน 55 ปี (เกิด พ.ศ.2510 เป็นต้นไป) ค่าใช้จ่าย 4,840 บาท