19 ตค. 2562 เวลา น..

login

สสอค.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย รับสมัครสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี (นับตามปีปฏิทิน) ค่าใช้จ่าย 4,880 บาท

สมาชิกที่มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 56 ปี สมัครได้โดยชำระค่าสมัคร 40 บาท+ ค่าบำรุง 40 บาท+ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท

และบริจาคเงินเฉพาะการสมัครครั้งแรกตามชั้นอายุ โดยคิดจากอายุตัว คูณ 200

 

อายุตัว ตัวคูณ เป็นเงินบริจาค ค่าสมัคร ค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ รวมจ่าย
51 200 10,200 40 40 4,800 15,080
52 200 10,400 40 40 4,800 15,280
53 200 10,600 40 40 4,800 15,480
54 200 10,800 40 40 4,800 15,680
55 200 11,000 40 40 4,800 15,880
56 200 10,200 40 40 4,800 16,080

 

เอกสารประกอบการสมัคร

(1)ใบสมัครของสมาคมฯ  

(2) ใบรับรองแพทย์ รพ.ของรัฐ อายุไม่เกิน 30 วัน

(3) สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครและผู้ที่ระบุให้รับเงินสงเคราะห์

(4) สำเนาทะเบียนสมรส, ใบสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)