03 มิย. 2563 เวลา น..

login

สสอค.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย รับสมัครสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี (นับตามปีปฏิทิน) ค่าใช้จ่าย 4,880 บาท

สมาชิกที่มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี สมัครได้โดยชำระค่าสมัคร 40 บาท+ ค่าบำรุง 40 บาท+ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท

และบริจาคเงินเฉพาะการสมัครครั้งแรกตามชั้นอายุ โดยคิดจากอายุตัว คูณ 200


เอกสารประกอบการสมัคร

(1)ใบสมัครของสมาคมฯ  

(2) ใบรับรองแพทย์ รพ.ของรัฐ อายุไม่เกิน 30 วัน

(3) สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครและผู้ที่ระบุให้รับเงินสงเคราะห์

(4) สำเนาทะเบียนสมรส, ใบสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)