14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้กู้โครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพของสมาชิกในสถานการณ์ COVID - 19 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.20 บาทต่อปี โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็น.. [2563-04-29]

เปิดให้กู้รวมหนี้สำหรับสมาชิกกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น เร่ิม 1 พ.ค - 31 ก.ค 2563 โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็น.. [2563-04-30]

ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อใช้รับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โหลดเอกสาร 1

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในด้าน.. [2563-04-02]

กำหนดวงเงินฝากของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โหลดเอกสาร 1

กำหนดวงเงินสูงสุดของการรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก โดยมีข้อกำหนดดั.. [2563-03-30]

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเกิน ร้อยละ 3.75% บาทต่อปี โหลดเอกสาร 1

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่มีอัตรา.. [2563-03-30]

เปิดให้บริการกู้รวมหนี้เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โหลดเอกสาร 1

เปิดให้บริการกู้รวมหนี้เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เปิดให.. [2563-03-04]

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น และนักเรียนที่มีผลการออมดีเด่น ประจำปี 2562 โหลดเอกสาร 1

(1) รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ไ.. [2563-01-02]

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2562 โหลดเอกสาร 1

(1) สมาชิกอาวุโสที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 25.. [2563-01-02]

ประกาศแจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สสอค. สำหรับปี 2563 (เพิ่มเติม) โหลดเอกสาร 1

เรียน สมาชิก สสอค. ทุกท่าน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู.. [2562-12-25]