14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ลงเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 - 2564 โหลดเอกสาร 1

รับสมัครผู้ลงเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 - 2564 ระหว่างวันที่.. [2562-11-01]

เชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า และอาหาร ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โหลดเอกสาร 1

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดประชุม.. [2562-11-06]

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 จำนวน 200 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท โหลดเอกสาร 1

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 สหกรณ์ฯ จะดำเนินกา.. [2562-08-28]

เปิดให้บริการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเงินปันผลแล้ว เริ่ม 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 โหลดเอกสาร 1

เปิดให้บริการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเงินปันผลแล้ว เริ่ม 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 ธั.. [2562-07-30]

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้สมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ฯ โหลดเอกสาร 1

ให้มารายงานตัวในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 เป็นต้นไป [2562-05-29]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โหลดเอกสาร 1

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ มาลงเวลาสอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแ.. [2562-05-25]

เปิดให้ยื่นแบบขอรับทุนบุตรสมาชิก (สามัญ) ของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค ถึง วันที่ 30 มิ.ย 2562 โหลดเอกสาร 1

สมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ สามารถย่ื่นแบบขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 ได้ตั้งแ.. [2562-05-08]

เปิดให้บริการเงินกู้สามัญกรณ๊พิเศษฯ ประเภทลดหนี้สถาบันการเงินอื่นของสมาชิกกลุ่มข้าราชการครู โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบ.. [2562-04-03]

งดรับสมัครสมาชิกในเดือนธันวาคม 2561

เพื่อให้การเตรียมข้อมูลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยค.. [2561-11-03]

เปิดให้กู้ฉุกเฉินเงินปันผล เริ่ม 1 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2561(ดาวโหลดแบบคำขอกู้ได้ที่หน้าดาวโหลด) โหลดเอกสาร 1

เปิดให้กู้ฉุกเฉินเงินปันผล เริ่ม 1 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2561 กู้ได้ร้อยละ 90 ข.. [2561-07-31]

สสอค. รับสมัครด่วน! สมาชิกอายุ 51-60 กรณีพิเศษ โหลดเอกสาร 1

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 สสอค. รับสมัครสมาชิก 51-60 ปี ชำระเงินค่าส.. [2561-07-11]

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 โหลดเอกสาร 1

ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2561 มีมูลค่าทุนละ 1,500 บาท จำนวน 200 ทุน รวม.. [2561-06-04]

ยกเลิกเงินฝากประจำ 6 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป โหลดเอกสาร 1

ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียง.. [2561-03-20]

ปรับเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ สำหรับข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (เร่ิม 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) โหลดเอกสาร 1

ปรับเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ สำหรับข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (เร่ิม 2 เมษายน 2561 เ.. [2561-03-20]