ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 10.30 น.
 
   
   
   
   
 
วันนี้ คน
ตลอดปี คน
ตั้งแต่เริ่ม คน
     
 
     
  3 มีนาคม 2558  
     
ดาวน์โหลด วารสาร
 
 
 
 
 
 
Web Link

 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่จำกัด
  ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 547-1-29461-0
 
 
 
ปรับเกณฑ์เงินกู้สามัญใหม่ โหลดเอกสาร
มติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้เห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การกู้สามัญใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป [2015-02-12]
 
ปรับเกณฑ์เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิตใหม่ โหลดเอกสาร
สหกรณ์ฯ ปรับเกณฑ์เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิตใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป [2015-02-12]
 
เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อทัศนศึกษา โหลดเอกสาร
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้กำหนดเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อทัศนศึกษาภายใน และต่างประเทศ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ) [2015-02-12]
 
งดการซื้อหุ้นเพ่ิมกรณีพิเศษ โหลดเอกสาร
สหกรณ์ฯ งดการซื้อหุ้นเพ่ิมกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร) [2015-02-05]
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ หยุดทำการ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ
[2015-02-24]
 
การให้กู้เงินสามัญกรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ กบข. โหลดเอกสาร
ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญกรณีพิเศษ เพื่อชำระหนี้ กบข. โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ) [2014-11-28]
 
การรับสมัครสมาชิกสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (สคก.) สำหรับผู้กู้เงินสามัญกรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ กบข. โหลดเอกสาร
มติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ได้เห็นชอบให้เปิดรับสมัครสมาชิกสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (สคก.) เพื่อผู้กู้เงินสามัญกรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ กบข. โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป [2014-11-28]
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การส่งเงินค่่างวดเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต. . .(คลิกเพื่ออ่านต่อ) โหลดเอกสาร1 || โหลดเอกสาร2
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2556 เห็นชอบให้กำหนดการส่งคืนเงินค่างวดเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิตให้ส่งชำระไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของวงเงินทุกวงเงิน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป มีผลบังคับใช้กับสัญญาใหม่ และสัญญาที่ขอเพิ่มวงเงินทุกสัญญา [2013-04-04]
 
สมาชิกสหกรณ์สามารถเข้าดูข้อมูลส่วนตัวได้ที website ของสหกรณ์ โหลดเอกสาร1
สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านสามารถเข้าดูข้อมูลส่วนตัวได้แล้ว (คลิกเพื่อเข้าดูขั้นตอนการเข้าดูข้อมูลส่วนตัว) [2011-10-04]
 
 
 

ชุมนุมสหกรณ์เยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

  
[ 2015-02-24 ]
 

สหกรณ์ครูกรมสามัญเชียงรายเข้าดูงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 25 58

  
[ 2015-02-24 ]
 

ทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

  
[ 2015-02-24 ]
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด
ที่ตั้ง : 36/2 ซอย 28 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 122819 – 21
โทรสาร (053) 122733
 
   
User : 
Pass : 
 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
  ออมทรัพย์  2.0
  ออมทรัพย์พิเศษ  3.75
  ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน  4.25
  ออมทรัพย์พิเศษ 2  4.00
  ฝากประจำ 12 เดือน  4.50
  ทวีทรัพย์  
 ทวีทรัพย์ 1 (24 งวด)
4.25
 ทวีทรัพย์ 2 (36 งวด)
4.50
 ทวีทรัพย์ 3 (48 งวด)
4.75
  เพิ่มพูนทรัพย์ 3 ปี  4.25
  เพิ่มพูนทรัพย์ 5 ปี  
 ปีที่ 1
4.30
 ปีที่ 2
4.40
 ปีที่ 3
4.50
 ปีที่ 4
4.60
 ปีที่ 5
4.80
  เพิ่มพูนทรัพย์ 6 ปี  
 ปีที่ 1
4.50
 ปีที่ 2
4.60
 ปีที่ 3
4.70
 ปีที่ 4
4.80
 ปีที่ 5
4.90
 ปีที่ 6
5.00
 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
  เงินกู้สามัญ  
 กู้หุ้นหรือเงินฝาก ไม่เกิน 120 งวด
6.50
 กู้หุ้นหรือเงินฝากตั้งแต่121–180งวด
6.75
 กู้หุ้นหรือเงินฝากตั้งแต่181–300งวด
7.00
 เงินกู้สามัญ ไม่เกิน 120 งวด
6.75
 เงินกู้สามัญ ตั้งแต่ 121 – 180 งวด
7.00
 เงินกู้สามัญ ตั้งแต่ 181 – 300 งวด
7.25
  เงินกู้ฉุกเฉิน  6.50
  เงินกู้สามัญกรณีพิเศษทุกประเภท  6.75
  กู้เพื่อซื้อครุภัณฑ์  เกณฑ์เดียวกับสามัญ
  เงินกู้เพื่อพัฒนาชีวิต  
 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
7.00
 วงเงินเกิน 100,000 บาท
7.25
Coppyright © 2008 - 2009 Chiangmai-esc. All Rights Reserved. Payments are carried out by Jetimpex, Inc. Design By Modngan.com
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | ข้อบังคับ / ระเบียบการ | DOWNLOAD | บริการ | ติดต่อสอบถาม