มั่นคง โปร่งใส ฉับไว เต็มใจให้บริการ
 
   
   
   
   
 
วันนี้ คน
ตลอดปี คน
ตั้งแต่เริ่ม คน
     
 
     
  20 เมษายน 2557  
     
ดาวน์โหลด วารสาร
 
 
 
 
 
 
Web Link

 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่จำกัด
  ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 547-1-29461-0
 
 
สหกรณ์ฯ หยุดสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เมษายน 2557
[2014-04-11]
 
ปรับเกณฑ์การกู้สามัญ โหลดเอกสาร1 || โหลดเอกสาร2
สหกรณ์ฯ ปรับเกณฑ์การกู้สามัญใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป [2014-01-14]
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการออมทีัพย์ในโรงเรียน โหลดเอกสาร1
[2014-01-10]
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 โหลดเอกสาร1
กำหนดการประุชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ลงทะเบียนตั้งแ่ต่เวลา 08.00 น. ถึง 10.30 น. สมาชิกที่มาลงทะเบียนหลังเวลา 10.30 น. จะไม่ได้รับค่าอาหาร) ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (อ่านระเบียบวาระการประชุมได้ที่โหลดเอกสาร 1) [2014-01-10]
 
การเตรียมพร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 โหลดเอกสาร1 || โหลดเอกสาร2
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ฯ ชะลอการรับสมาชิกประเภทสามัญเข้าใหม่ และชะลอการจ่ายเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาชีึวิต ในเดือนธันวาคม 2556 นี้ [2013-12-02]
 
เปิดให้ซื้อหุ้นกรณีพิเศษ โหลดเอกสาร1
สหกรณ์ฯ เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 31 มกราคม 2557 สมาชิกที่ซื้อหุ้นเพิ่มในระยะเวลาดังกล่าวจะได้รับหุ้นเพิ่ม 1% (เงื่อนไขการให้หุ้นเพิ่มอ่านรายละเอียดได้ที่ โหลดเอกสาร 1) [2013-12-02]
 
ด่่วน! ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ได้รับเงินเพิ่ม 10% โหลดเอกสาร1
[2013-12-02]
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การส่งเงินค่่างวดเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต. . .(คลิกเพื่ออ่านต่อ) โหลดเอกสาร1 || โหลดเอกสาร2
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2556 เห็นชอบให้กำหนดการส่งคืนเงินค่างวดเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิตให้ส่งชำระไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของวงเงินทุกวงเงิน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป มีผลบังคับใช้กับสัญญาใหม่ และสัญญาที่ขอเพิ่มวงเงินทุกสัญญา [2013-04-04]
 
เปิดแล้ว...บัญชีเงินฝากประเภทใหม่ เพิ่มพูนทรัพย์ 6 ปี เริ่ม 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป โหลดเอกสาร1
[2012-07-16]
 
สมาชิกสหกรณ์สามารถเข้าดูข้อมูลส่วนตัวได้ที website ของสหกรณ์ โหลดเอกสาร1
สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านสามารถเข้าดูข้อมูลส่วนตัวได้แล้ว (คลิกเพื่อเข้าดูขั้นตอนการเข้าดูข้อมูลส่วนตัว) [2011-10-04]
 
ข่าวดี.....สหกรณ์เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นแล้ว !
สหกรณ์เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นได้คนละไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อเดือน เริ่มแล้ว. . .ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่่ 30 มิถุนายน 2555 นี้ [2012-03-03]
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2554 อยู่ในระดับมาตรฐานดีเลิศ
[2011-11-17]
 
 
 

รดน้ำ ดำหัว ผู้อาวุโส ปีใหม่เมืองสหกรณ์

  
[ 2014-04-11 ]
 

บริษัททิพยประกันภัยมอบเช็คสินไหมมรณกรรม ของนางอุมาพันธุ์ สุวรรณขจร สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เสียชีวิต จำนวน 1,000,000 บาท

  
[ 2012-12-04 ]
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด
ที่ตั้ง : 36/2 ซอย 28 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 122819 – 21
โทรสาร (053) 122733
 
   
User : 
Pass : 
 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
  ออมทรัพย์  2.0
  ออมทรัพย์พิเศษ  3.75
  ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน  3.75
  ออมทรัพย์พิเศษ 2  4.00
  ฝากประจำ 12 เดือน  4.50
  ทวีทรัพย์  
 ทวีทรัพย์ 1 (24 งวด)
4.25
 ทวีทรัพย์ 2 (36 งวด)
4.50
 ทวีทรัพย์ 3 (48 งวด)
4.75
  เพิ่มพูนทรัพย์ 3 ปี  4.25
  เพิ่มพูนทรัพย์ 5 ปี  
 ปีที่ 1
4.30
 ปีที่ 2
4.40
 ปีที่ 3
4.50
 ปีที่ 4
4.60
 ปีที่ 5
4.80
  เพิ่มพูนทรัพย์ 6 ปี  
 ปีที่ 1
4.50
 ปีที่ 2
4.60
 ปีที่ 3
4.70
 ปีที่ 4
4.80
 ปีที่ 5
4.90
 ปีที่ 6
5.00
 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
  เงินกู้สามัญ  
 กู้หุ้นหรือเงินฝาก ไม่เกิน 120 งวด
6.50
 กู้หุ้นหรือเงินฝากตั้งแต่121–180งวด
6.75
 กู้หุ้นหรือเงินฝากตั้งแต่181–300งวด
7.00
 เงินกู้สามัญ ไม่เกิน 120 งวด
6.75
 เงินกู้สามัญ ตั้งแต่ 121 – 180 งวด
7.00
 เงินกู้สามัญ ตั้งแต่ 181 – 300 งวด
7.25
  เงินกู้ฉุกเฉิน  6.50
  เงินกู้สามัญกรณีพิเศษทุกประเภท  6.75
  กู้เพื่อซื้อครุภัณฑ์  เกณฑ์เดียวกับสามัญ
  เงินกู้เพื่อพัฒนาชีวิต  
 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
7.00
 วงเงินเกิน 100,000 บาท
7.25
Coppyright © 2008 - 2009 Chiangmai-esc. All Rights Reserved. Payments are carried out by Jetimpex, Inc. Design By Modngan.com
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | ข้อบังคับ / ระเบียบการ | DOWNLOAD | บริการ | ติดต่อสอบถาม