29 ตค. 2563 เวลา น..

login
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดรับสมัครสมาชิกในเดือนธันวาคม 2563 โหลดเอกสาร 1

งดรับสมัครสมาชิกทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีผลสำหรับผู้ที่ได้ยื่นใบสมัคร.. [2563-10-20]

รับสมัครสมาชิก สคก. (กรณีพิเศษ) เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี นับตามปีปฏิทิน โหลดเอกสาร 1

เปิดรับสมัครสมาชิก สคก. (กรณีพิเศษ) เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้.. [2563-08-28]

ประกาศการจัดสรรจำนวนทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2563 โหลดเอกสาร 1

- ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะให้ในปีการศึกษา 2563 มีมูลค่าทุนละ 1,50.. [2563-07-30]

เปิดให้กู้โครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพของสมาชิกในสถานการณ์ COVID - 19 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.20 บาทต่อปี โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็น.. [2563-04-29]

เปิดให้กู้รวมหนี้สำหรับสมาชิกกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น เร่ิม 1 พ.ค - 31 ก.ค 2563 โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็น.. [2563-04-30]

ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อใช้รับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โหลดเอกสาร 1

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในด้าน.. [2563-04-02]

กำหนดวงเงินฝากของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โหลดเอกสาร 1

กำหนดวงเงินสูงสุดของการรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก โดยมีข้อกำหนดดั.. [2563-03-30]

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเกิน ร้อยละ 3.75% บาทต่อปี โหลดเอกสาร 1

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่มีอัตรา.. [2563-03-30]

เปิดให้บริการกู้รวมหนี้เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โหลดเอกสาร 1

เปิดให้บริการกู้รวมหนี้เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เปิดให.. [2563-03-04]