22 มค. 2565 เวลา น..

X-Close
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบ.. [2564-11-02]

ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อรวมหนี้ฯ สำหรับข้าราชการครู เร่ิม 1 ก.ย 2564 ถึง 31 ต.ค 2564 โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอ.. [2564-09-02]

ปรับเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก เร่ิม 1 ก.ย 2564 เป็นต้นไป โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับ.. [2564-09-02]

ขยายวงเงินกู้รวมทุกประเภทของสหกรณ์

ขยายวงเงินกู้รวมทุกประเภทของสหกรณ์ - สมาชิกกลุ่มข้าราชการครู และบุคลากรทางการศ.. [2564-05-22]

เปิดให้บริการเงินกู้โครงการใหม่สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เริ่ม 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โหลดเอกสาร 1

สหกรณ์ฯ เปิดให้กู้ "โครงการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อความมั่นคงของชีวิต&q.. [2564-06-24]

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด โหลดเอกสาร 1

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิก.. [2564-06-24]

อ่านระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โหลดเอกสาร 1

อ่านระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ได้ที่นี่เลยค่ะ [2564-01-12]