22 เมย. 2562 เวลา น..

login
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้ยื่นแบบขอรับทุนบุตรสมาชิก (สามัญ) ของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค ถึง วันที่ 30 มิ.ย 2562 โหลดเอกสาร 1

สมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ สามารถย่ื่นแบบขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 ได้ตั้งแ.. [2562-04-11]

เปิดให้บริการเงินกู้สามัญกรณ๊พิเศษฯ ประเภทลดหนี้สถาบันการเงินอื่นของสมาชิกกลุ่มข้าราชการครู โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบ.. [2562-04-03]

งดรับสมัครสมาชิกในเดือนธันวาคม 2561

เพื่อให้การเตรียมข้อมูลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยค.. [2561-11-03]

เปิดให้กู้ฉุกเฉินเงินปันผล เริ่ม 1 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2561(ดาวโหลดแบบคำขอกู้ได้ที่หน้าดาวโหลด) โหลดเอกสาร 1

เปิดให้กู้ฉุกเฉินเงินปันผล เริ่ม 1 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2561 กู้ได้ร้อยละ 90 ข.. [2561-07-31]

สสอค. รับสมัครด่วน! สมาชิกอายุ 51-60 กรณีพิเศษ โหลดเอกสาร 1

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 สสอค. รับสมัครสมาชิก 51-60 ปี ชำระเงินค่าส.. [2561-07-11]

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 โหลดเอกสาร 1

ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2561 มีมูลค่าทุนละ 1,500 บาท จำนวน 200 ทุน รวม.. [2561-06-04]

ยกเลิกเงินฝากประจำ 6 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป โหลดเอกสาร 1

ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียง.. [2561-03-20]

ปรับเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ สำหรับข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (เร่ิม 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) โหลดเอกสาร 1

ปรับเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ สำหรับข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (เร่ิม 2 เมษายน 2561 เ.. [2561-03-20]

ปรับเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ สำหรับข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย โหลดเอกสาร 1

ปรับเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ สำหรับข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/พนักงานมหาวิ.. [2561-04-04]

เงินกู้โครงการใหม่! เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษ (เร่ิม 19 มี.ค 2561 เป็นต้นไป) โหลดเอกสาร 1

* เงินกู้โครงการใหม่! เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษ (เร่ิม 19 มี.ค 2561 เป.. [2561-03-20]

เงินกู้โครงการใหม่! เงินกู้สามัญกรณีพิเศษสินเชื่อสวัสดิการเพื่อสมาชิก (เร่ิม 19 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป) โหลดเอกสาร 1

เงินกู้โครงการใหม่! เงินกู้สามัญกรณีพิเศษสินเชื่อสวัสดิการเพื่อสมาชิก (เร่ิม 1.. [2561-03-20]

สหกรณ์ฯ เปิด รับ - จ่าย เงินสด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น.

สหกรณ์ฯ เปิด รับ - จ่าย เงินสด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น. เพื่อให้เป็นไปต.. [2560-06-15]

เปิดรับสมัครบุคคลที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสมาชิกสามัญ โหลดเอกสาร 1

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครบุคคลที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง.. [2560-03-31]

ปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือน และการงดส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิก โหลดเอกสาร 1

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 .. [2560-03-14]