23 กพ. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

เปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเงินปันผล ประจำปี 2560 แล้ว เร่ิม 1 ส.ค 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 นี้

            กำหนดให้สมาชิกแต่ละคนสามารถกู้ได้ร้อยละ 90 ของเงินปันผลของปีก่อน รวมกับร้อยละ 5 ของเงินดอกเบี้ยที่จ่ายมาในปี 2560 ณ วันที่ยื่นกู้ โดยกำหนดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ จนถึงวันที่ได้รับเงินปันผล

             -  สมาชิกที่กู้ฉุกเฉินเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน และเป็นสมาชิก สสอค., สส.ชสอ.ให้หักเงิน สสอค., สส.ชสอ.และเงินที่พึงชำระล่วงหน้าที่ต้องจ่ายในปี 2561 ก่อน จึงจะคำนวณจำนวนเงินที่สามารถกู้ได้             

             -  วันที่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์จะหักเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วโอนเงินส่วนที่เหลือคืนให้แก่สมาชิก

             -  สมาชิกจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนประจำปีสำหรับเงินกู้ประเภทนี้

             -  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 6.25 ต่อปี           

thumbnail